Follow Thorsteinn Ingi on Strava to see this activity. Join for free.