Team ReVelo

Latest Rides

 • Tatsuya F.

  Tatsuya Fujisaki

  NYC

  • 11.9 km
  • 22:18
  • 201 m

  Wednesday, February 19, 2020

 • Tatsuya F.

  Tatsuya Fujisaki

  Watopia

  • 4.3 km
  • 10:13
  • 20 m

  Wednesday, February 19, 2020

 • Shigeki O.

  Shigeki Oikawa

  NYC

  • 13.2 km
  • 26:28
  • 206 m

  Wednesday, February 19, 2020

 • Herokey T.

  Herokey Takemoto

  SST (Short)

  • 34.0 km
  • 51:45
  • 255 m

  Wednesday, February 19, 2020

 • Y. K.

  Y. Koyo

  Hilly Route

  • 23.6 km
  • 40:10
  • 285 m

  Wednesday, February 19, 2020