• Jennifer K.

  Jennifer Kryvicky

  Morning Run

  • 2.0 mi
  • 40:53
  • 13 ft

  Wednesday, September 18, 2019

 • Stephanie B.

  Stephanie Bono

  Morning Run

  • 3.2 mi
  • 34:31
  • 59 ft

  Wednesday, September 18, 2019

 • Dave V.

  Dave VanEpps

  Morning Run

  • 6.4 mi
  • 1:09:41
  • 13 ft

  Wednesday, September 18, 2019

 • Brady L.

  Brady Lafrinere

  Monitor +1

  • 14.5 mi
  • 1:00:00
  • 0 ft

  Wednesday, September 18, 2019

 • Paolo S.

  Paolo Stasi

  Morning Swim

  • 2.5 mi
  • 1:55:00
  • 0 ft

  Wednesday, September 18, 2019