Michel V.

Latest Rides

 • Middagrit

  • 36.6 km
  • 1:18:23
  • 117 m

  Wednesday, January 25, 2023

 • Namiddagrit

  • 27.7 km
  • 1:00:35
  • 332 m

  Monday, January 23, 2023

 • Ochtendrit

  • 41.9 km
  • 1:30:37
  • 382 m

  Sunday, January 22, 2023

 • Ochtendrit

  • 30.6 km
  • 1:12:10
  • 360 m

  Saturday, January 14, 2023

 • Ochtendrit

  • 29.6 km
  • 1:05:37
  • 79 m

  Wednesday, January 11, 2023